Biobank Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • Biobank

Decyzją JM Rektora utworzony został Biobank Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 127/XV R/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.). Jednostka funkcjonuje w strukturze Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego, jej nazwą skróconą jest Biobank UMW, a w wersji angielskiej: WMU Biobank (Wroclaw Medical University Biobank).

Do nadrzędnych celów działalności Biobanku UMW należy:

  • zapewnienie poprawy dostępności materiału biologicznego o wysokim standardzie, dla jednostek funkcjonujących w obrębie Uczelni;
  • wypracowanie, zachowanie oraz ewaluowanie standardów jakości gromadzonego materiału biologicznego poprzez zapewnienie jednolitych warunków pobierania, transportu, przetwarzania, przechowywania oraz wydawania kolekcji materiału biologicznego;
  • zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonego na Uniwersytecie materiału biologicznego, poprzez jego przechowywanie w stabilnych i stale monitorowanych warunkach;
  • poprawa konkurencyjności Uczelni na rynku poprzez reklamowanie posiadanych zasobów w katalogu BBMRI-ERIC Directory, a tym samym uwolnieniu potencjału badawczego drzemiącego w ogromnych zasobach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W ramach projektu, który realizujemy „Infrastruktura badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” zostały wypracowane „Standardy Jakości dla Biobanków Polskich”, a nasza jednostka wdrożyła już System Zapewnienia i Zarządzania Jakością (SZiZJ) w Biobanku UMW, który niebawem będzie poddany kolejnemu audytowi oraz certyfikacji. 

Dzięki realizacji wspomnianego projektu, w którym tworzona jest Polska Sieć Biobanków, a nasz Biobank UMW jest jej członkiem, istnieje możliwość prezentacji kolekcji, jakimi dysponuje Uniwersytet w katalogu europejskim BBMRI-ERIC Directory: https://directory.bbmri-eric.eu/. Prezentacja kolekcji jest bezpłatna i stanowi swoistą reklamę materiału, jakim dysponują Jednostki Uniwersytetu. Jednak nie obliguje do ich udostępnienia. W każdej chwili kolekcję można wycofać z katalogu nie podając przyczyny. Prezentowanie kolekcji w europejskim katalogu daje możliwość pozyskania partnera do współpracy naukowo-badawczej. Zasady takiej współpracy są określane indywidualnie na jasnych, transparentnych warunkach.